Licencszerződés

Licencszerződés

§1 Szerződéses rendelkezések
Kérjük, olvassa el gondosan ezt a szoftver bérlésére vonatkozó licencszerződést, mielőtt a CGS-Systems UG (vállalkozási társaság – korlátolt felelősségű) által forgalmazott Team Manager Szoftvert üzembe helyezi. A Team Manager Szotftver üzembehelyezésével, és különösképp az erre vonatkozó számla kiegyenlítésével, illetve a licenckulcs megadásán keresztül, a szoftverlicenc aktiválásával kijelenti, hogy az alábbi licencszerződés rendelkezéseivel egyetért. Ne alkalmazza a Team Manager Szoftvert, ha a licencszerződés rendelkezéseivel nem ért egyert.

§1.1 Jogok és kötelezettségek átruházása
A CGS-Systems UG (vállalkozási társaság – korlátolt felelősségű) jogosult az ebből a szerződésből fakadó minden jog és kötelezettség harmadik személyre történő átruházására. A Licencvevő az alábbiakban átengedett jogokat, a CGS-Systems UG (vállalkozási társaság – korlátolt felelősségű) előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem ruházhatja át harmadik személyre, illetve további használati jogok harmadik személynek történő engedélyezésére nem jogosult.

§2 A licenc tárgya
Ezen licencszerződés a CGS-Systems UG (vállalkozási társaság – korlátolt felelősségű) Team Manager szoftverére vonatkozik. Ezen szerződés értelmében a „szoftver“ fogalmán értendő a szoftverprogram és minden hozzá tartozó dokumentum és adat, amelyeket a szállítás tartalmaz. A szoftver ügyfelekre történő átadására kizárólag az alulírott szerződéses rendelkezések érvényesek. Egyéb szerződéses rendelkezések nem kerülnek ezen szerződésbe, abban az esetben sem, ha a CGS-Systems UG (vállalkozási társaság – korlátolt felelősségű) annak kifejezetten nem mond ellent.

§2.1 A licencjog engedélyezése
A Licencadó jogosult, a Team Manager szoftverre vonatkozóan használati és igazgatási jogokat harmadik személynek engedélyezni.

A Licencvevő ezen licencszerződés alapján nem kizárólagos használati jogot kap a Szoftver használatára a következő négy változat egyikében:

Éves licenc – magáncélra: időben egy évre korlátozott licenc, amelynél a Team Manager Szoftver használata egyetlenegy számítógépen engedélyezett.

Éves licencegyesületek számára: időben egy évre korlátozott licenc, amelynél a Team Manager Szoftver használata maximálisan öt számítógépen egyidejűleg engedélyezett.

Teljes licencmagáncélra: időben korlátlan licenc, amelynél a Team Manager Szoftver használata egyetlenegy számítógépen engedélyezett.

Teljes licencegyesületek számára: időben korlátlan licenc, amelynél a Team Manager Szoftver használata maximálisan öt számítógépen egyidejűleg engedélyezett.


Az adott licencváltozat a rendeléskor kerül kiválasztásra és szerepel a számlán. A harmadik személyre történő átadás kizárt.

A Licencvevő jogosult az ingyenes támogtásra (e-mail, telefon, távkarbantartás). Mindezeken felül a Licencadó egy ingyenes, korlátozott funkciókkal ellátott demóverziót bocsát a nem regisztrált licencvevők számára. A licenc engedélyezése ebben az esetben alapvetően a teljes verziónak felel meg. A demóverzió korlátozása a Licencadó szabad hatáskörébe tartozik. A demóverzió esetén dokumentációval, frissítéssel és támogatással a Licencadó nem tartozik.

§2.2 Szállítás és installáció
A Team Manager Szoftver kizárólag a Licencadó honlapján, letöltés útján kerül forgalmazásra. A Licencvevő teljes terjedelmében, kizárólagosan felelős az installálásért és az általa használt számítógép működőképességéért. A Licencadó installációs szolgáltatással nem tartozik.

§2.3 Dokumentáció
A Team Manager dokumentációja Licencadó számára online kézikönyv keretében, német nyelven van rendelkezésre bocsátva. A dokumentáció papírformában történő átadására a Licencvevő nem jogosult igényt támasztani.

§2.4 Frissítések
A Licencadó saját hatáskörben és belátása szerint ingyenes szoftverfrissítést irányozhat. A Licencvevő nem jogosult szoftverfrissítésre irányuló igényt támasztani. A Licencadó szavatossági jogokból származó kötelezettsége érintetlen marad. A Team Manager új verzióit a Licencadó saját hatáskörben és belátása szerint a honlapon szereplő aktuális kondíciók mellett bocsátja rendelkezésre.

§2.5 Karbantartás és ügyfélszolgálat
Karbantartási és ügyfélszolgálati teljesítés a szavatossági jogokon felül nem tárgya ezen licencszerződésnek.

§2.6 Licencadatok egyéb licencszerződésre való átruházásának engedélyezése
A Team Manager Szoftver aktiválása egy kódolt átruházás és a (számla kiegyenlítését követően emailen keresztül küldött) licenckulcs átvizsgálásán keresztül történik a licencszerverre. Az információk licencszerveren történő feldolgozása automatikusan történik. A Licencvevő kijelenti, hogy ezzel az átruházással (időben eltérő távolságokban is) a BDSG (Szövetségi Adatvédelmi Törvény) 4§-a értelmében egyetért.

§3 Felelősség kizárása és korlátozása
A Licencadó a gondatlan kötelezettségszegésből fakadó felelősségét kizárja, amennyiben ezek nem szerződésből fakadó kötelezettségeket, életre, testre és egészség megsértéséből fakadó kárt vagy garanciát jelentenek vagy termékfelelősségi törvényből fakadó igényeket nem érint. Ugyanez vonatkozik a Licencadó képviseletében, a kivitelezésből fakadóan eljáró személyekre is. Amennyiben a Licencadó gondatlanságból fakadóan megsért egy szerződésből fakadó kötelezettséget, a kártérítési kötelezettsége a szerződésre jellemző, előre látható károkra korlátozódik.

A Licencadó nem vállal felelősséget az üzemzavarból, különösképp az elháríthatatlan külső okból (pl. tűz-, és természeti események) illetve egyéb, neki fel nem róható eseményből fakadó kárért.

Az adatvesztésre irányuló felelősség a tipikus helyreállítási ráfordításra korlátozódik, amely a mindennapi biztonsági mentések készítése mellett bekövetkezett volna.

A Licencadó a BGB 536a§ (1)A szerinti felróhatóságtól független felelőssége a szerződés megkötésekor már meglévő hibákból fakadóan kizárt. A felelősség korlátozására vonatkozó fenti rendelkezések a Licencadóval szembeni valamennyi szerződéses és szerződésen kívüli kártérítési igényre vonatkoznak, függetlenül azok jogalapjától, és ennek megfelelően a Licencadónak a hiábavaló használat megtérítésével kapcsolatos felelősségétől.

§4 Szavatosság
Licencadó rámutat arra, hogy a szoftvertermékeket nem lehet úgy fejleszteni, hogy azok minden lehetséges használati körülmény mellett teljesen hibamentesek legyenek. Licencadó szavatolja, hogy a Szoftver a leírás értelmében használható, és az ott garantált tulajdonságokkal rendelkezik. A használhatóság elhanyagolható csökkenése figyelmen kívül marad.

§4.1 Hibák
A Team Manager Szoftver nyilvánvaló hibáit a Licencvevő az aktiválástól számítva 14 napon belül, a rejtett hibákat pedig közvetlenül a felfedezés után köteles a Licencadónak jelenteni. A programmhibákat írásban kell bejelenteni, és olyan pontosan le kell írni, hogy a hibás programmsorozat reprodukálható legyen. A szavatossági igények és a támogatási igények megfelelő programmtelepítést, és a rendszer megfelelő testreszabását feltételezik. A szavatolás a licencadó belátása szerint végzett javítással történik.

§4.2 Adatvesztés
A gyakorlatban előforduló adat-, és felhasználási összefüggések nagy száma illetve a kezelésből fakadó hibák miatt az adatvesztés nem zárható teljesen ki. Licencvevőnek biztosítania kell, hogy az elveszett adatok egyszerű rekonstrukciója lehetséges legyen egy teljes adatmentés révén, amelyet rendszeresen végez. Licencvevő különösen köteles a vírusvédelemről korszerűen gondoskodni.

§5 Szellemi tulajdon, védjegyek

Minden szerzői joggal rendelkező anyag, amelyet Licencadó a licencátadás során Licencvevőnek engedélyez, a Licencadó szellemi tulajdonában áll, és Licencadó az abból fakadó szerzői joggal, védjegyekkel, használati és hasznosítási jogokkal rendelkezik. Ezen jogok engedélyezése kizárólag a §2.1 pontban megjelölt formában lehetséges.

A Team Manager Szoftver maga illetve a licencelés is különböző technikai megoldásokkal van védve. Tilos ezeket megkerülni. Továbbá a Licencvevőnek tilos a Team Manager Szoftvert megváltoztatnia, visszafejlesztenie, dekompilálnia vagy származékos szoftvert létrehoznia. Ez azonban nem vonatkozik a §5.1 pontban felsorolt külső könyvtárakra. A Team Manager Szoftver jogosulatlan terjesztéséből vagy sokszororsítása ellen bírósági eljárás indulhat, ami jelentős büntetést és károkat vonhat maga után.

§5.1 A külső könyvtár használata Qt

A Team Manager Szoftver a Qt-projekt könyvtárait használja a LGPLv2.1 részeként. További információ található a www.qt.nokia.com oldalon. A jelenleg használt könyvtárak a Qt-libraries 5.8 könyvtárak.

§5.2 A külső könyvtár használata VideoLAN
A Team Manager szoftver a VideoLAN-projekt könyvtárait használja az LGPLv2.1 keretében. További információ a www.videolan.org oldalon található.

§6 A szerződés megkötése
A bérleti szerződés Licencvevő általi elfogadásával a szerződés megkötésre kerül.

§6.1 Licencdíj
A Szoftver használatára vonatkozó licenc a négy változat egyikében, a bérleti díj megfizetése fejében adható meg. A bérleti díj tartalmazza a folyamatos programkarbantartást és programfejlesztést (frissítés) illetve a licenchasználati díjat. A bérleti díjat a Licencvevőnek előre kell teljesítenie, miután a Licencadó kiállította a számlát. A bérleti díj a licencváltozattól függ:

Éves licenc – magáncélra: 125,21 € + 23,79 € (19% MwSt) = 149.- €
Éves licenc – egyesületek számára: 360,50 € + 68,50 € (19% MwSt) = 429.- €
Teljes licenc – magáncélra: 335,29 € + 63,71 € (19% MwSt) = 399.- €
Teljes licenc – egyesületek számára: 839,50 € + 159,50 € (19% MwSt) = 999.- €

§6.2 Szerződéses időtartam és aktiválás
Ha kifejezett szerződéses időtartam nincs meghatározva, akkor a Licencadó általi számlázástól számított 12 hónapos szerződési időtartam alkalmazandó. A számlázáson alapuló díj megfizetését követően Licencadó aktiválókódot kap a program megvásárolt verziójának aktiválásához. A Team Manager Szoftver aktiválásához internetkapcsolat szükséges. Licencvevő köteles a szerződési időszak lejárta után a Team Manager Szoftver minden másolatát, valamint a dokumentációkat és installációkat teljeskörűen és véglegesen törölni. A Team Manager bárminemű használata a szerződéses időtartam lejárta után tilos.

§7 Általános rendelkezések

§7.1 Alkalmazandó jog, illetékesség és területi hatáskör
Licencvevő és Licencadó közötti üzleti kapcsolatokra és a teljes jogviszonyra kizárólag a Német Szövetségi Köztársaság joga az irányadó, az EN – Egyezménye az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről (CISG) kizárásával.

Szóbeli megállapodások és Licencadó eltérő szerződéses feltételeinek érvényességéhez írásbeli forma szükséges. Licencvevő szerződéses feltételei nem kötelezik a Licencadót. Amennyiben a szerződéses partner kereskedő, közjogi jogi személy vagy közjogi különvagyon, a Licencadó telephelye az illetékes joghatóság.

§7.2 A szerződés értelmezése
Amennyiben egyes rendelkezések érvénytelenek vagy érvénytelenek lesznek, ez nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Az érvénytelen rendelkezések helyébe olyan érvényes rendelkezések lépnek, amelyek a kitűzött gazdasági célhoz legközelebb állnak.

A licencfeltételek szeptember 8-án hatályos állapota.